ถามมา – ตอบไป | ทำอย่างไรหากจุดขายของสินค้า คือ คุณภาพ

ถามมา – ตอบไป | ทำอย่างไรหากจุดขายของสินค้า คือ คุณภาพ

ทำอย่างไรจึงจะขายสินค้าได้ครับ หากจุดขายสินค้าคือ คุณภาพของสินค้า? คำว่า “คุณภาพ” นั้นเป็นนามธรรม อีกทั้งยังเป็นคำที่ยากต่อความเข้าใจ ดังนั้นสิ่งท่านนักขายควรนำเสนอเมื่อคุณภาพเป็นจุดขายของสินค้าคือ ท่านจะต้องแจกแจงออกมาให้ได้ว่าคุณภาพของสินค้านั้นมีอะไรบ้าง...