Our Services

บริการของสถานบัน

บริการของสถาบัน ให้บริการใน 3 ส่วนหลักๆ แก่องค์กรทั่วไป ประกอบด้วย

จัดฝึกอบรม สัมมนา

ให้คำปรึกษาธุรกิจ

วางแผนและออกแบบหลักสูตรอบรม

1. วางแผนและออกแบบหลักสูตรอบรม

ทางสถาบันจะทำการวางแผนและออกแบบการจัดฝึกอบรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันอันได้แก่ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อให้การจัดฝึกอบรมสัมมนานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

2. จัดฝึกอบรม สัมมนา

วิทยากรแต่ละท่าน จะดูแลรับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรที่ตนเองมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญ โดยทางสถาบันจะพิจารณาจากประวัติทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน โดยทางสถาบันจะทำการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่

3. ให้คำปรึกษาธุรกิจ

นอกจากการจัดฝึกอบรมแล้ว ทางสถาบันยังให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้แก่ องค์กร ธุรกิจทั่วไปตั้งแต่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยทางสถาบันจะให้คำปรึกษาเป็นครั้งคราว รวมถึงการให้คำปรึกษาแบบต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร

การฝึกอบรมของสถาบัน

เนื้อหาหลักสูตร

ความโดดเด่นของสถาบัน

แนวทางการบรรยาย

ส่วนหนึ่งของผลตอบรับ จากผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนำเสนอ เข้าใจง่าย ตรงกับงานจริงในทางปฏิบัติที่ศูนย์บริการที่มีปัญหามากๆ อย่างเต็มที่ และความรู้ที่ได้รับนำไปใช้งานจริงได้แน่นอน วิทยากร สอนเข้าใจง่าย ตรงกับงานที่ผมทำอยู่ทุกวัน อยากให้อาจารย์มาสอนเพิ่มเติมให้อีก

คุณชุมพล ปิ่มหย่า

หลักสูตรสอนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันได้จริง และสอนให้ได้เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งบางตัวเราไม่สามารถทำได้เพราะคิดว่ายาก แต่หลักสูตรนี้ สอนให้ทำงานได้ง่ายขึ้น วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์จากเรื่องที่คิดว่ายาก ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เข้าใจง่าย และจะนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันที่ทำ ประทับใจมากๆ

คุณสุวิมล สมวงศ์

เนื้อหาหลักสูตร ทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ และความรู้นี้ สามารถนำกลับมาใช้กับตัวเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทักษะการต่อรองกับลูกค้า หาความต้องการของลูกค้า วิทยากรสอนให้เห็นภาพในความเป็นจริงและยกตัวอย่างใกล้ตัว สามารถทำให้เรานำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกิจชัย รวมพล

การอบรมครั้งนี้ อาจารย์ประยุกต์ได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ดีมาก อยากอบรมอีก

อบรมครั้งต่อไป อยากให้เป็นอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์อีก เยี่ยมมากๆ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้าเพื่อสร้างยอดขายและความประทับใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares