แนวทางการบรรยาย

ของสถาบัน Practical Training

แนวทางการบรรยายของสถาบัน        เป็นการแก้ไขปัญหาของการจัดอบรมและสัมมนาโดยทั่วไป

ปัญหาของการจัดอบรมสัมมนา

ปัญหาสำคัญที่ทำให้การอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วๆไป ประสบความสำเร็จน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากหลักสูตรการอบรมสัมมนาโดยทั่วไปนั้นนำเสนอหลักการ และทฤษฎีมากมาย แต่มิได้แนะนำวิธีการที่จะให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำงาน

นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมสัมมนา ยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะวิทยากรเน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยมิได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในบางกรณี วิทยากรยังมิได้ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย หรือวิทยากรยกตัวอย่างที่ไกลเกินกว่าที่ผู้เข้าอบรมสัมมนา จะเข้าใจในประเด็นที่วิทยากรต้องการที่จะถ่ายทอด

ปัญหาของการจัดอบรมสัมมนา

แนวทางในการน

แนวทางในการบรรยายของสถาบัน

อาจารย์จะเน้นบรรยากาศในการอบรมสัมมนา ที่สนุกและเป็นกันเอง โดยอาจารย์จะให้หลักการที่สำคัญๆ ของแต่ละหลักสูตร ในการเรียนรู้ และทำให้การเรียนรู้นั้น มีความง่ายขึ้น ด้วยการยกตัวอย่าง (ที่น่าสนใจ) หลายๆ ตัวอย่างประกอบการสอน ประกอบกับการใช้ภาษา ที่ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานั้น มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้อบรมสัมมนา

นอกจากนั้น อาจารย์ยังกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน (Workshop) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา แสดงความคิดเห็น และซักถามในข้อสงสัยต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares