เนื้อหาหลักสูตร

โดยสถาบัน Practical Training

หลักสูตรทั่วไปที่ทางสถาบันได้ทำการบรรยายแก่องค์กรทั่วไป ประกอบด้วย    3 หมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้

การขายและการให้บริการลูกค้า

1. เทคนิคการนำเสนอสินค้าที่สร้างยอดขายและผลกำไร

2. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย

3. ศิลปะในการสื่อสารและการสร้างความประทับใจในการติดต่อลูกค้า

4. บริหารยอดขายอย่างไร ให้ถึงเป้าหมาย

5. การบริการที่สร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า

6. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ

7. เทคนิคการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ (Telesales)

8. การบริหารลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Management)

9. เทคนิคการบริหารร้านค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จ (Retail Management)

10. เทคนิคการขายสินค้าเชิงที่ปรึกษา

11. เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

การตลาดที่สร้างยอดขายและผลกำไร

12. สร้างโอกาสทางการขายด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน

13. เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

14. การส่งเสริมการขายที่สร้างยอดขายและผลกำไร (IMCs)

15. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ (CRM)

16. เทคนิคการสร้างความโดเด่นให้แก่ตัวสินค้า

การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ

17. เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

18. เทคนิคในการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

หมายเหตุ;

*** สามารถติดต่อขอรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้

*** เนื้อหาแต่ละหลักสูตร สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares