ความโดดเด่น

ของสถาบัน Practical Training

ความโดดเด่นของสถาบัน                  ที่ทำให้องค์กร และธุรกิจหลายแห่ง        ให้ความไว้วางใจในการฝึกอบรม

การบริการของเรา

1. ทำการออกแบบหลักสูตร (Customize) ในการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและกลุ่มผู้เข้าฟังที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร

2. เน้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ (Apply) ใช้ในการทำงานให้มากที่สุด

3. เน้นบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเองในการอบรมสัมมนา (Fun & Relax)

4. ยกตัวอย่างทั้งในและนอกประเทศประกอบการบรรยาย (Case Study) รวมถึงการทำกิจกรรม (Workshop) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง

5. ชี้ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนัก (Realize) ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้

6. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการอบรมสัมมนา (Participation) ด้วยการถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สงสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares