Shares

ทำอย่างไรจึงจะขายสินค้าได้ครับ หากจุดขายสินค้าคือ คุณภาพของสินค้า?

คำว่า “คุณภาพ” นั้นเป็นนามธรรม อีกทั้งยังเป็นคำที่ยากต่อความเข้าใจ ดังนั้นสิ่งท่านนักขายควรนำเสนอเมื่อคุณภาพเป็นจุดขายของสินค้าคือ

ท่านจะต้องแจกแจงออกมาให้ได้ว่าคุณภาพของสินค้านั้นมีอะไรบ้าง

เช่น คุณภาพในเรื่องของความคงทน ความคมชัด ความสวยงาม ความเที่ยงตรง หรือความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น

และหากจุดขายของสินค้านั้นเป็นนามธรรม ท่านนักขายควรเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านขายข้าวถุง แล้วหนึ่งในจุดขายของข้าวคือความสะอาดของข้าว จะเห็นได้ว่าความสะอาดนั้นเป็นนามธรรมและยากที่จะวัดได้ว่าอะไรคือความสะอาด ยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและวัดไม่ได้ ดังนั้น หากท่านบอกว่าข้าวของท่านนั้นสะอาดจนกระทั่งหุงได้โดยไม่ต้องซาว ลูกค้าก็จะเห็นภาพได้ทันทีว่าข้าวของท่านนั้นสะอาดมากเพียงไร

Shares
Shares